Dyrking

Alle våre skjell er dyrket i hengekultur. Dette betyr at skjellene vokser på spesiallagde vertikale tau. Disse vertikale tauene er igjen festet i en horisontal bæreline som holdes flytende av blåser i overflata. Veksttauene går typisk ned til ca 5 meters dyp. Et typisk skjellanlegg består av 5 – 20 bæreliner, dekker et sjøareal på mellom 10 og 200 dekar og produserer mellom 50 og 150 tonn blåskjell per år. Skjellene får all sin mat gjennom å filtrere planktonorganismer ut av vannet som passerer forbi.

Om våren når blåskjellene gyter settes det ut egne tau for å samle yngel (yngelsamlere). Blåskjellene lever de første ukene av sitt liv som larver i de frie vannmassene, før de finner et underlag å feste seg på og omdannes til skjell.

Etter rundt et år høstes skjellyngelen. Den er da ca 1-2 cm lang. Yngelen blir så sortert og satt ut i sjøen igjen i en prosess som kalles restrømping. Restrømping innebærer at yngelen blir fylt i en bommulstrømpe sammen med et vekstband. Når strømpen er satt i sjøen fester yngelen seg til vekstbandet, og etter noen uker råtner bommulstrømpen bort. Denne prosessen gjør at vi kan kontrollere at det er en optimal mengde blåskjell per meter vekstband, noe som gir høyere matinnhold i skjellene, mer homogen størrelse og raskere vekst.

Etter ca 2 år på vekstband (3 år total produksjonstid) høstes skjellene. Skjellene blir sorterte ombord på høstefartøyene. Skjell som er under markedstørrelse blir restrømpet ut i sjøen igjen, mens skjellene som er store nok blir transportert til pakkeri.

Norgeskjell henter det meste av råvarene fra skjellanlegg i Trøndelag og Nordland. I denne regionen gir erfaringsmessig langsom vekst i rent og friskt vann blåskjell med høyt matinnhold og ekstra god smak.